Gphotoshow 使用说明

         打开控制面板-显示属性,选定屏保:Gphotoshow。如图:

1.  点击屏幕保护程序

2.  选取:Gphotoshow为当前屏保

3.  点击设置

 
 

          点击设置,弹出如下界面

点击1处添加你想显示的图片所在文件夹

 

点击1处添加所选的音乐文件夹(可不选)